GIS Banner 2021

Ymchwil Drôn a GIS Amgylcheddol

Mae gan y grŵp Drone Research a GIS Amgylcheddol hanes helaeth ym maes GIS a'r Amgylchedd.

Mae meysydd ymchwil cynharach yn cynnwys canfod a dosbarthu newid gorchudd tir awtomataidd, modelu data daearegol 3D, strwythurau data ac algorithmau ar gyfer modelu arwyneb a thir, ac asesu effaith amgylcheddol ffermydd gwynt.

Mae ein partneriaid ymchwil wedi cynnwys NERC, Arolwg Daearegol Prydain, Sefydliad Ymchwil Defnydd Tir Macaulay ac Acclimatize.

Mae gan y grŵp ddiddordeb hefyd yn y defnydd o dechnegau sy'n seiliedig ar leoliad, megis y rhai sy'n seiliedig ar ddefnyddio offer GPS mewn meysydd fel llywio mewn ceir ac olrhain unigolion mewn amrywiaeth o senarios iechyd/amgylcheddol o dan ganllawiau moesegol llym.


Ymchwil diweddar

Mae tirlithriadau diweddar yng nghymoedd De Cymru oherwydd llifogydd na welwyd eu tebyg o'r blaen wedi codi pryderon enfawr ynghylch diogelwch a sefydlogrwydd tomenni slag o weithrediadau cloddio blaenorol. Nod prosiect ymchwil gwirfoddol newydd sy'n gweithio gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf yw monitro cyfradd llithriant deunydd tomen slag ar y mynydd uwchben Tylorstown gan ddefnyddio dronau a phwyntiau rheoli tir cywirdeb uchel. Cynhyrchir y llun isod drwy gyfuno delweddau unigol a gipiwyd gan drôn sydd wedyn yn cael eu pwytho gyda'i gilydd i ffurfio un ddelwedd orthomosaig fanwl iawn.

Mae model 3D rhyngweithiol yn caniatáu arolygiad 'rhithwir' o'r tirlithriad o unrhyw uchder, ongl a chyfeiriad, a gellir ei weld hefyd drwy benset VR.


Tylorstown-landslide3DModel5


Mae tîm ymchwil drôn GIS wedi bod yn gweithio gyda phrosiect a ariennir gan elusen dan arweiniad Cymdeithas Hanes ac Archeoleg Aberystruth i helpu i fapio 9000 o flynyddoedd o hanes Cymru yng Nghwm Blaenau Gwent. Nod y prosiect 'Archaeoleg Ddigidol i Bawb' yw dod â phrofiadau 3D a Realiti Rhithwir i blant ac oedolion ag anableddau. Mantais fawr yw gwneud hanes yn gynhwysol i'r rhai nad ydynt yn gallu ymweld â'r gwahanol safleoedd archaeoleg yn bersonol. Mae'r safleoedd a arolygwyd yn cynnwys olion annedd o'r Oes Efydd; mwynglawdd o'r 19eg ganrif ac yn fwy diweddar olion ystod tanio o'r Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae Cymdeithas Hanes ac Archaeoleg Aberystruth wedi lansio prosiect uchelgeisiol i arolygu a chreu model rhyngweithiol 3D o ddyffryn Cwmcelyn. Mae'r dyffryn dair milltir o hyd o ddwy filltir o led. Mae'r arolwg 3D yn cael ei wneud gan ddefnyddio dronau gyda chymorth tîm drôn GIS yn PDC.


Mae tîm drôn GIS ynghyd â myfyriwr PhD yn cydweithio â Chyngor Bro Morgannwg i arolygu a mapio symudiadau deunydd oherwydd erydu arfordirol ar wyneb clogwyn Penarth.

3D model of Penarth cliff face


Mae'r tîm drôns wedi gweithio gydag Ymddiriedolaeth Genedlaethol Bannau Brycheiniog i arolygu problemau sy'n gysylltiedig â thipio anghyfreithlon, creithiau tir (oherwydd beicio cwad anghyfreithlon), ac i helpu i sefydlu seibiannau tân i ddiogelu cymunedau lleol yng Nghomin Merthyr a Threlewis ac o'i amgylch.


Aerial photograph of illegal fly tipping


Mae Clymog Japan yn rhywogaeth ymledol o blanhigion sy'n gallu achosi niwed strwythurol i adeiladau a seilwaith lle gall dreiddio i sylfeini concrit a hyd yn oed tarmac.

Gall dyfu dros fetr y mis ac mae'n costio tua £165 miliwn y flwyddyn i economi'r DU (2010) i'w rheoli mewn ardaloedd trefol. Mae nodi a rheoli Clymog Japan wedi dod yn flaenoriaeth bwysig yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig ar effaith dibrisio cartrefi.

Yn draddodiadol, cynhaliwyd arolygon i ganfod a yw Clymog Japan yn bresennol mewn ardal benodol ar droed.

Gall hyn fod yn llafurus ac yn anodd os nad yw rhai ardaloedd yn hygyrch neu'n ddiogel i'w croesi.

Ateb newydd wrth fonitro Clymog Japan yw defnyddio Systemau Awyrennau Di-griw (dronau) i arolygu a thynnu lluniau rhannau helaeth o dir o'r uchod. Er mwyn cyflawni hyn, mae angen i ni ddefnyddio camerâu amlsbectol sydd nid yn unig yn cipio golau RGB gweladwy arferol, ond gallant hefyd ddal golau nad yw'n weladwy sy'n anweledig i'r llygad dynol ac mae'r golau nad yw'n weladwy hwn yn allweddol i nodi gwahanol rywogaethau o blanhigion fel Clymog Japan.


Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein hymchwil GIS neu os hoffech gydweithio â ni, cysylltwch â Dr Mark Ware.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan raddedigion sydd â chymwysterau addas sydd â diddordeb mewn ymuno â ni ar gyfer rhaglenni ymchwil Meistr llawn amser neu ran-amser drwy Ymchwil neu PhD.


Aelodau