GIS Banner 2021

Effaith Ymchwil


Mae'r tîm Modelu Hygyrchedd ac Anghydraddoldebau Gofodol wedi ymgysylltu'n eang ag academyddion o sefydliadau eraill yn ogystal â phartneriaid o asiantaethau llywodraeth leol a chenedlaethol a sefydliadau'r trydydd sector.

Fel rhan o'i waith yn archwilio amrywiadau daearyddol mewn amrywiaeth o wasanaethau cyhoeddus a phreifat, mae'r tîm wedi gweithio gyda sefydliadau gan gynnwys Chwaraeon Cymru, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi Llywodraeth Cymru ac Is-adrannau Adran yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol, a Gofal Canser Tenovus. Mae cydweithio parhaus hefyd ag ymchwilwyr sydd wedi'u lleoli yn Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd, Prifysgol Queensland, Awstralia mewn meysydd fel defnyddio GIS wrth fapio troseddau a chynllunio at argyfwng.

Gwella'r ddarpariaeth polisi cyhoeddus

Ers 2006, mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol De Cymru (PDC) wedi cynnal ymchwil sy'n archwilio amrywiadau daearyddol o ran hygyrchedd i ystod o wasanaethau cyhoeddus a phreifat.   

Mae'r ymchwil hwn wedi cefnogi gweithgareddau Llywodraeth Cymru, gan ddarparu'r sylfaen dystiolaethol a arweiniodd y broses o ddethol ardaloedd a ddefnyddiwyd i dreialu eu polisi darpariaeth gofal plant newydd. 

Yn fwy na hynny, ysgogodd werthusiad parhaus o'r defnydd o'r offer hyn ar gyfer cyfrifo sgoriau Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yn y dyfodol a ddefnyddiwyd i ddyrannu arian rhaglenni ledled Cymru a ddarparwyd gan Gyrff Chwaraeon Cenedlaethol megis Gymnasteg Cymru, a'r sefydliad elusennol Tenovus Cancer Care, lefelau manylder na ellir eu cael yn flaeorol ar batrymau hygyrchedd a ddatgelwyd i gyfluniadau presennol ac yn y dyfodol o bwyntiau darparu gwasanaethau.     

Cyswllt: [email protected] a [email protected]
Grŵp Modelu Hygyrchedd ac Anghydraddoldebau Gofodol